Patio-maingate-aboutas2

พาทิโอ

พาทิโอ โครงการทาวน์โฮม 3 ชั้นในเครือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ด้วยแนวคิด

‘Experiential Living Prototype’ สัญลักษณของที่อยู‹อาศัยเพื่อประสบการณแห่งชีวิต ที่นี่เท่านั้นที่สามารถตอบสนองการใช้Œชีวิตในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างเต็มที่จากการออกแบบพื้นที่ตัวบ้าน และโครงการที่ช่วยสร้างประสบการณ์ดีๆในชีวิตได้ โดยไม่มีกรอบจำกัด

Unframed Family Potential’ แบรนด์ PATIO สะท้Œอนถึงความเป็šนไปได้Œในการสร้Œางครอบครัวโดยไม่‹ถูกตีกรอบจากกฎเกณฑ์ต่‹างๆ เหมาะกับผู้Œต้Œองการดูแลครอบครัวให้Œดีที่สุด และอยากสร้างประสบการณ์ดีๆ ที่น่‹าจดจำให้Œแก่‹ตนเองและครอบครัว